Καταφύγιο ΕΟΣ (1986)
Καταφύγιο ΕΟΣ (1986)
Θεμελίωση καταφυγίου ΕΟΣ από τα μέλη του (1985)
Καταφύγιο ΕΟΣ από Γερακοβούνι (2009)
Καταφύγιο ΕΟΣ (1986)